Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια των Ανοιχτών Συνελεύσεων, οι αποφάσεις δύσκολα λαμβάνονται, τα θέματα που συζητούνται τίθενται εντελώς πρόχειρα, μερικά εντέχνως αγνοούνται, το κάθε θέμα δεν συζητιέται χωριστά αλλά πολλές φορές εμπεριέχεται το ένα στο άλλο, με τελικό αποτέλεσμα να μην είναι σαφές το τι αποφασίστηκε, να επανέρχεται θέμα για το οποίο έχει ήδη παρθεί απόφαση, οι συμμετέχοντες να κουράζονται και πολλές φορές να απογοητεύονται.

Αιτία για αυτό είναι οι διαδικασίες που δεν εφαρμόζονται (υπάρχουν άραγε;), οι συντονιστές αρκετές φορές δεν ανταποκρίνονται στο συντονισμό, δημιουργούν οι ίδιοι σύγχυση και αποπροσανατολισμό χωρίς να έχουν αυτήν την πρόθεση.

Για τους λόγους αυτούς προτείνω:

1)   Την συγκρότηση 5 θεματικών ομάδων,  εκτός από την συνέλευση του Σαββάτου που να γίνονται θεματικές συζητήσεις-συνελεύσεις οι οποίες θα επεξεργάζονται τα σχετικά θέματα ή προτάσεις και θα αποφασίζουν για το ποια ολοκληρωμένη πρόταση θα υποβάλλουν στην  συνέλευση του Σαββάτου για τη λήψη τελικής απόφασης.

Δευτέρα:  θεματική ………………………………………………………………………………….. (πχ. Τοπικών δράσεων, ενημέρωσης, ακρίβειας)

Τρίτη:      θεματική …………………………………………………………………………………… (κάντε προτάσεις για τις μέρες και το θέμα)
Τετάρτη:   θεματική ……………………………………………………………………………………

Πέμπτη:    θεματική ……………………………………………………………………………………

Παρασκευή: θεματική ……………………………………………………………………………………
    
Οι θεματικές αυτές συνελεύσεις ταυτόχρονα να αποτελούν και ομάδες εργασίας στις οποίες θα ενταχθούν όσοι θέλουν και έχουν ήδη ενεργή συμμετοχή σε τακτική βάση στην προσπάθεια της πλ. Βάρναλη. Η κάθε θεματική να συνεδριάζει μόνο στη μέρα της, ενώ μπορεί να δουλεύει σαν ομάδα εργασίας πάνω στο θέμα της τις υπόλοιπες μέρες.
    
Κάθε θεματική θα πρέπει να ορίσει-εκλέξει και από ένα συντονιστή ο οποίος θα έχει θητεία (πχ 15ημέρες ή όσο διαρκεί ένα εξεταζόμενο ζήτημα ή μέχρι της πρότασης της θεματικής στη συνέλευση του Σαββάτου)ο οποίος θα συντονίζει τις εργασίες της ομάδας  και τις υπόλοιπες μέρες και θα είναι ο εισηγητής στην Ανοιχτή Συνέλευση του Σαββάτου. Κατόπιν θα εκλέγεται υποχρεωτικά άλλος για να δοθεί η δυνατότητα-υπευθυνότητα αυτή σε όσο περισσότερα άτομα και αν είναι δυνατόν σε όλους.

2)   Να συγκροτηθεί Γραμματεία της Ανοιχτής Συνέλευσης, της οποίας η λειτουργία να είναι καθαρά και μόνον υποστηρικτική. Θα έχει ορισμένη θητεία (πχ 15νθήμερη ή μηνιαία) και θα έχει επαφή με τους συντονιστές των θεματικών συνελεύσεων για την ενημέρωση και την εισαγωγή θεμάτων προς συζήτηση, των πρακτικών και του ενδεχόμενου αρχείου, αλληλεγγύης, ακόμα και ενδεχόμενων οικονομικών λειτουργιών (ταμείο).
Μετά τη λήξη της θητείας της Γραμματείας να εκλέγονται άλλοι στη θέση τους για τους ίδιους λόγους όπως ανάφερα για τους συντονιστές των θεματικών. Νομίζω ότι 2-3 μέλη είναι αρκετά, για την λειτουργία αυτή.

3) Οι διαδικασίες που προτείνω να οριστικοποιηθούν και εφαρμόζονται κατά την διεξαγωγή της   Ανοιχτής Συνέλευσης, είναι:

Α) Η Γραμματεία ορίζει τα θέματα της Συνέλευσης που θα τεθούν από κάθε θεματική. Επίσης δέχεται και οποιοδήποτε θέμα της τεθεί από οποιονδήποτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της βδομάδας, το οποίο υποχρεούται να το θέσει στην Ανοιχτή Συνέλευση.

Β) Σε κάθε Ανοιχτή Συνέλευση γίνεται εκλογή Συντονιστή και πρακτικογράφου.

Γ)  Ο συντονιστής εκφωνεί τα θέματα της Συνέλευσης με τη σειρά που καθόρισε η Γραμματεία και ρωτά του συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με αυτή τη σειρά ή θα πρέπει να αλλαχτεί. Η συνέλευση αποφασίζει  για την τελική σειρά των θεμάτων και τα τυχόν τεθέντα θέματα από άλλους, εκτός των θεματικών, για τα οποία αποφασίζεται για καθένα ξεχωριστά αν συζητηθεί ή θα παραπεμφθεί σε θεματική για περαιτέρω επεξεργασία. Ο θέτων το θέμα είναι και ο εισηγητής του σε περίπτωση που η Συνέλευση αποδεχθεί να το συζητήσει.
Δ) Ο συντονιστής ρωτά την γραμματεία εάν έχει κάποια ανακοίνωση (χωρίς συζήτηση) ή εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες θέλει να θέσει κάποιο θέμα διάφορο από τα ήδη τεθέντα. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα ο συντονιστής καλεί τον θέτοντα το θέμα να το παρουσιάσει εντελώς περιληπτικά και να ερωτάται η Συνέλευση  αν συζητηθεί ή θα παραπεμφθεί σε θεματική για περαιτέρω επεξεργασία.
Ε)  Ο συντονιστής κατόπιν θέτει το κάθε θέμα χωριστά για το οποίο η Συνέλευση αποφασίζει επί των προτάσεων που θα τεθούν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ

-          Ο συντονιστής ανακοινώνει το θέμα και καλεί τον εισηγητή να το αναπτύξει.
-          Κατόπιν ερωτά εάν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, στις οποίες απαντά συνολικά ο εισηγητής.
-          Ο συντονιστής  καλεί όποιον επιθυμεί να μιλήσει πάνω στο θέμα.
-          Ο συντονιστής κρατά σημειώσεις για τις προτάσεις που τίθενται από τους ομιλητές.
-       Ο συντονιστής διακόπτει τον ομιλητή σε περίπτωση που ξεφεύγει από το καθορισμένο θέμα της συζήτησης και του συνιστά να μείνει αποκλειστικά σε αυτό και να θέσει οτιδήποτε άλλο ζήτημα στη Γραμματεία ή τη θεματική προς συζήτηση.
-       Με την ολοκλήρωση των ομιλιών επί του θέματος ο συντονιστής συνοψίζει τις προτάσεις και τις θέτει σε ψηφοφορία. Πριν την ψηφοφορία ο εισηγητής δύναται να δευτερολογήσει εάν το επιθυμεί με συντομία.
-       Η κάθε απόφαση που γράφεται στα πρακτικά ανακοινώνεται όπως είναι γραμμένη από τον πρακτικογράφο, στη Συνέλευση.
Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται ανοικτά με το σήκωμα του χεριού
Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα την άποψη του πάνω σε κάθε θέμα, χωρίς να διακόπτεται, μέσα στα λογικά πλαίσια του χρόνου και της σοβαρότητας του θέματος και της θέσης που αναπτύσσει.

Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι δεν εφαρμόζεται η ορισμένη διαδικασία ή ότι παραβιάζεται, (από τον συντονιστή, τη γραμματεία ή από άλλον) μπορεί να ζητήσει από το συντονιστή να διακόψει τη διαδικασία, να αιτιολογήσει πάνω σε αυτό και η Συνέλευση αποφασίζει οριστικά.Θέτω το θέμα αυτό στη συνέλευση προς συζήτηση γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να έχει συνέχεια και να παράγει αποτέλεσμα η προσπάθεια της πλ. Βάρναλη και να εξαλειφτούν τα αρνητικά σημεία που παρουσιάζονται.
Ακόμα τέλος πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες που οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και το χειμώνα, με εξεύρεση χώρου καθότι τότε οι καιρικές συνθήκες θα είναι μάλλον αντίξοες.

Μάνος                                                                                                                                      

Η πρόταση κατατέθηκε στη συνέλευση το Σαββάτο 2.7.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου